Belangrijke informatie

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van Fiduciam Nominees Limited (KvK nr. 669 51496) en Fiduciam Limited (tezamen Fiduciam). Door het bezoeken van onze website verklaart u zich akkoord met het onderstaande. Deze website is gericht op ingezetenen van Nederland.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is slechts informatief. De verstrekte informatie over onze producten vormt geen bindend aanbod en de geboden informatie kan niet beschouwd worden als advies. Zonder nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Voor een advies over uw lening en alles wat daarmee te maken heeft, gaat u naar een onafhankelijk financieel adviseur. Uw financieel adviseur is zelf verantwoordelijk voor het advies dat u krijgt. Uw adviseur zal voor het geven van advies kosten bij u in rekening brengen.

Fiduciam heeft de op of via de site weergegeven informatie met de grootste zorg samengesteld en heeft daarbij gebruik gemaakt van verschillende bronnen die zij betrouwbaar acht. Fiduciam garandeert echter niet dat de sites altijd foutloos zijn, dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd. Indien een Kredietnemer een lening met Fiduciam aangaat zijn de voorwaarden zoals beschreven in de Financieringsdocumenten bindend.

Fiduciam is niet aansprakelijk voor de schade te wijten aan een (in)direct gebruik of raadpleging van de website of de inhoud ervan. Fiduciam is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door niet beschikbaarheid van deze website. Door naar de pagina’s op de website door te klikken en deze te bezoeken, verklaart de bezoeker expliciet voormelde bedingen te aanvaarden en te erkennen. Indien de bezoeker voormelde bedingen niet wenst te aanvaarden en te erkennen, dient hij/zij zich te onthouden van het betreden van deze pagina’s en het kennis nemen van de daarop gepubliceerde informatie.

U dient er rekening mee te houden dat uw e-mail mogelijk door derden kan worden gelezen. Fiduciam aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van het gebruik van uw persoonlijke gegevens door derden.

Op de site kan, onder meer via hyperlinks naar websites van derden, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. Dit betekent niet dat Fiduciam de op deze sites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is geheel voor eigen risico. De inhoud van dergelijke informatie en websites van derden wordt door Fiduciam niet nader beoordeeld op juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid of actualiteit. Fiduciam wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand. Dit geldt tevens voor de inhoud van site(s) die niet door Fiduciam worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de sites van Fiduciam.

Bovendien moet de informatie op deze website niet worden beschouwd als een advies of een aanbeveling aan investeerders of potentiële investeerders met betrekking tot de aankoop of verkoop van deelnemingen in leningen of andere financiële producten of instrumenten en deze informatie houdt geen rekening met uw specifieke financiële situatie of behoeften. Voordat u deelneemt in leningen dient u professioneel advies in te winnen en de relevante Financieringsdocumenten te raadplegen. Alle leningen, deelnemingen in leningen en financiële producten of effectentransacties omvatten risico’s, waaronder (onder andere) risico’s verbonden met de aandelenmarkt, grondstoffenmarkt, obligatiemarkt, deviezenmarkten, rentevoeten, marktvolatiliteit en financiële, economische of politieke ontwikkelingen en een combinatie van deze en andere factoren. Kredietverlening tegen zekerheden stelt beleggers bloot aan specifieke risico’s, zoals onder andere fraude risico, diefstal, beschadiging en slechte of geen verhandelbaarheid.

Geen advies

Fiduciam geeft geen financieel advies; u dient advies in te winnen bij uw financieel adviseur. Uw financieel adviseur, of tussenpersoon treedt op als uw agent.

Registratie

Fiduciam Nominees Limited staat geregistreerd bij de Financial Conduct Authority (FCA) als een “Annex 1 Financial Institution” en handhaaft de “Money Laundering Regulations 2017” onder het nummer 724962. Fiduciam Nominees Limited is geregistreerd bij Companies House onder het nummer 09672341 en in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 66951496. Fiduciam Service Limited is geregistreerd bij Companies House onder het nummer 09672308. De verwerking van persoonsgegevens is door Fiduciam Nominees Limited gemeld bij de “Information Commissioner’s Office” (registratienummer: ZA155195). Fiduciam Limited is geregistreerd bij de Guernsey Registry onder het nummer 58978. Fiduciam Limited staat ingeschreven bij de Guernsey Financial Services Commission onder Sectie 2 van “The Registration” als “Non Regulated Financial Services Businesses”.

Belangrijke mededeling aan kredietnemers

De leningen die door Fiduciam Nominees Ltd en Fiduciam Ltd worden verstrekt vormen geen gereguleerde kredietovereenkomsten of gereglementeerde hypothecaire kredieten in de zin van de “Financial Services and Markets Act 2000 (Regulated Activities)”, de “Mortgage Credit Directive Order 2015” en de “Consumer Credit Act 1974”. Fiduciam Nominees Limited en Fiduciam Ltd hebben geen licentie verkregen van de FCA voor het verstrekken van consumentenkredieten aangezien zij enkel “vrijgestelde kredietovereenkomsten” (‘exempt agreements’) aangaan. Over het algemeen vallen hieronder bedrijfskredieten en/of leningen aan particulieren die handelen in de uitoefening van hun bedrijf of beroep.

Daardoor zult u als kredietnemer niet de bescherming en de middelen kunnen genieten die aan u ter beschikking zouden staan op basis van de “Financial Services and Markets Act 2000” of de “Mortgage Credit Directive Order 2015” of op basis van de “Consumer Credit Act 1974” indien deze kredietovereenkomst een gereguleerde overeenkomst op basis van deze wetten zou zijn. Deze verklaring tast niet de bevoegdheid van de rechter aan tot het doen van een uitspraak op basis van artikel 140B van de “Consumer Credit Act 1974” met betrekking tot een kredietovereenkomst, waarbij de rechter bepaalt dat de relatie tussen de Kredietgever en de Kredietnemer niet redelijk is ten aanzien van de Kredietnemer. Als u twijfelt ten aanzien van de gevolgen van het niet toepasselijk zijn op de kredietovereenkomst van de “Financial Services and Markets Act 2000” of de “Mortgage Credit Directive Order 2015” of de “Consumer Credit Act 1974”, dan dient u onafhankelijk juridisch advies in te winnen.

Gegevensbescherming

We verwijzen u naar onze “Pivacy Policy”.  Als u een zakelijke relatie met Fiduciam Nominees Ltd aangaat, geeft u toestemming aan Fiduciam voor het delen van informatie (inclusief maar niet beperkt tot persoonsgegevens) en documentatie namens uzelf, de onderneming, de bestuurders, de eigenaren en de borgstellers met financieringspartners, kredietinstellingen, hypotheekverstrekkers, banken, verzekeraars, advocaten, notarissen, Bureau Krediet Registratie, fraude- en/of misdaadpreventie instanties en andere professionele adviseurs van Fiduciam, nu of op enig moment in de toekomst. Deze instellingen verwerken en slaan deze gegevens op en indien u foutieve en/of onjuiste informatie verstrekt, kan dit gemeld worden aan fraude- en/of misdaadpreventie instanties. Indien u meer wilt weten over hoe uw gegevens ter bestrijding van fraude en witwassen worden gebruikt, kunt u via onderstaande gegevens met ons contact opnemen.

Klachten

Voor vragen of klachten, neem  contact met ons op door te schrijven naar Fiduciam Nominees Limited, 29 Gloucester Place, Londen W1U 8HX, Verenigd Koninkrijk, ter attentie van een van de bestuurders of via e-mail naar notice@fiduciam.co.uk of bel ons op +31 40 4021 1090.