Introductie

Dit privacybeleid beschrijft hoe Fiduciam Nominees Ltd, Fiduciam Services Ltd en Fiduciam Ltd (hierna gezamenlijk aangeduid als: “Fiduciam”) Persoonsgegevens en/of andere Vertrouwelijke Informatie verzamelen, opslaan en gebruiken, waaronder informatie over kredietnemers, borgstellers, makelaars, tussenpersonen, onderaannemers, investeerders, cliënten, relaties, leveranciers, werknemers en sollicitanten.  Indien de personen zoals hierboven vermeld rechtspersonen zijn, kunnen wij gegevens over hun bestuurders, aandeelhouders en andere uiteindelijke belanghebbenden verzamelen, opslaan en gebruiken.

In dit privacybeleid verwijzen de termen “wij”, “we”, “ons”, en “onze” (en andere soortgelijke bewoordingen) naar:

   • Fiduciam Nominees Limited;
   • Fiduciam Services Limited;
   • Fiduciam Limited.

Fiduciam Nominees Ltd is op basis van de Data Protection Act 1998 (de Engelse Wet bescherming persoonsgegevens) in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd bij de Information Commissioner’s Office onder registratienummer ZA155195.

Fiduciam Services Ltd is op basis van de Data Protection Act 1998 in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd bij de Information Commissioner’s Office onder registratienummer ZA264098.

Fiduciam Limited is op basis van de Data Protection (Bailwick of Guernsey) Law 2001 (wet bescherming persoonsgegevens van Guernsey) geregistreerd bij de Information Office of the Data Protection Commissioner van Guernsey onder registratienummer 50241.

Fiduciam Nominees Limited, Fiduciam GmbH en Fiduciam Nominees Ltd (Dutch Branch) treden op als gezamenlijke controllers voor het grensoverschrijdend verwerken van persoonsgegevens.

Fiduciam Nominees Limited wijst de Autoriteit Persoonsgegevens aan als haar hoofdtoezichthouder, zoals bepaald in artikel 56 van de AVG, met name voor de grensoverschrijdende gegevensverwerking tussen Fiduciam Nominees Ltd en Fiduciam Nominees Ltd (Dutch Branch) respectievelijk Fiduciam GmbH.

“Overeenkomst” verwijst naar een schriftelijk document waarin de voorwaarden uiteen worden gezet voor het aangaan van een verbintenis door/met een specifieke Fiduciam entiteit en waarin de te leveren diensten en/of de voorwaarden van een dergelijke verbintenis, zoals een kredietovereenkomst, platformovereenkomst, persoonlijke garantie, geheimhoudingsovereenkomst, opdrachtbrief, arbeidsovereenkomst, etc. worden beschreven. Vaststelling van eventuele aansprakelijkheid ten aanzien van de geleverde diensten kan alleen geschieden op basis van de bepalingen van een dergelijke Overeenkomst.

“U” en “uw” (en andere soortgelijke bewoordingen) verwijzen naar onze kredietnemers, garanten, makelaars, tussenpersonen, onderaannemers, investeerders, cliënten, relaties, leveranciers, financieringspartners, bestuurders, aandeelhouders en uiteindelijke belanghebbenden indien dit rechtspersonen betreffen, werknemers, sollicitanten en bezoekers van de website.

“Persoonsgegevens” betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

“Vertrouwelijke Informatie” zijn alle niet-openbare gegevens met betrekking tot rechtspersonen, activa, financiële instrumenten, investeringen, activiteiten en Overeenkomsten en welke gegevens geen Persoonsgegevens zijn.

Dit privacybeleid is een belangrijk document. Wij raden u aan het aandachtig te lezen en onze website regelmatig te raadplegen voor updates. Wanneer u ons een opdracht geeft, met ons samenwerkt of op andere wijze contact met ons opneemt, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met het in dit privacybeleid omschreven gebruik van uw Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Informatie in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van dit privacybeleid.

Onze beginselen

Wij zijn ons bewust van onze verplichtingen op basis van de Europese verordening “Algemene Verordening Gegevensbescherming” en zorgen er te allen tijde voor dat wij uw Persoonsgegevens verwerken conform de volgende beginselen:

   • Persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die rechtmatig en transparant is.
   • Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor de doeleinden waarvoor deze waren verzameld.
   • Persoonsgegevens in ons bezit zijn relevant en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
   • Persoonsgegevens worden op accurate wijze verwerkt en waar nodig bijgewerkt.
   • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan (naar ons redelijk oordeel) noodzakelijk is.
   • Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Informatie worden voldoende beveiligd en beschermd tegen verlies, ongeoorloofde inzage of verwerking, en vernietiging of beschadiging.

Uw rechten

U kunt zich beroepen op een aantal rechten in verband met de Persoonsgegevens die wij over u bewaren. U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens:

   • Het recht op inzage van uw Persoonsgegevens;
   • Het recht om ons te verzoeken uw Persoonsgegevens te rectificeren, aan te vullen en bij te werken;
   • Het recht om informatie te verkrijgen met betrekking tot het bestaan en de verwerking van uw Persoonsgegevens en om geïnformeerd te worden over de inhoud en de oorsprong hiervan;
   • Het recht op het maken van bezwaar tegen verwerking van uw Persoonsgegevens, tenzij wij uw Persoonsgegevens verwerken op basis van een legitiem belang (en niet gewoon op basis van uw toestemming);
   • Het recht om ons te verzoeken uw Persoonsgegevens te wissen, tenzij wij uw Persoonsgegevens bewaren op basis van een legitiem belang (en niet gewoon op basis van uw toestemming);
   • Het recht van bezwaar tegen doorgifte van uw Persoonsgegevens door ons aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij er een legitiem belang is voor deze doorgifte;
   • Het recht om niet onderworpen te worden aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op automatische gegevensverwerking, waaronder profilering, dat een nadelige invloed zou kunnen hebben op uw situatie;
   • Daar waar u ons toestemming heeft verleend om Persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken;
   • Het recht om een klacht in te dienen bij ons en bij de Commissaris voor Informatiebeheer (Information Commissioner’s Office) die de verwerking van persoonsgegevens reguleert bij bedrijven gevestigd in het Verenigd Koninkrijk.

U dient er rekening mee te houden dat de bovengenoemde rechten in de volgende gevallen worden beperkt:

   • Indien uw Persoonsgegevens aan ons worden verstrekt door een derde-verwerkingsverantwoordelijke, kunnen wij deze gegevens mogelijk niet met u delen, rectificeren of wissen, en onder dergelijke omstandigheden zullen wij u doorverwijzen naar deze derde-verwerkingsverantwoordelijke;
   • Indien wij een legitiem belang hebben om uw Persoonsgegevens te bewaren, kunnen wij niet worden verplicht om te stoppen met verwerken en doorgeven, of deze Persoonsgegevens te wissen; en
   • Indien de uitoefening van één van de bovengenoemde rechten zou leiden tot een schending van wet- of regelgeving (bijvoorbeeld in het geval van bestrijding van witwassen).

Hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens?

Wij bewaren uw Persoonsgegevens voor zolang als de doeleinden hiervoor bestaan, verlengd met een minimumperiode zoals voorgeschreven door de wet- en regelgeving en richtlijnen van regelgevende instanties. Dit betekent dat wij vanaf de datum van inwerkingtreding van dit beleid zullen bewaren:

   • Persoonsgegevens met betrekking tot onze anti-witwas- en andere regelgevingsverplichtingen gedurende een periode van 5 jaar na de beëindiging van de zakelijke relatie;
   • Persoonsgegevens met betrekking tot een hypotheek of een ander belang in grond gedurende een periode van 12 jaar na afloop van die hypotheek of dat belang of de beëindiging van een daarmee verband houdende vordering (afhankelijk van wat het langst is); en
   • Persoonsgegevens met betrekking tot een ander contract gedurende een periode van 6 jaar na beëindiging van het contract of de beëindiging van een daarmee verband houdende vordering (afhankelijk van wat het langst is).

Voordat uw Persoonsgegevens worden gewist, kunnen wij uw toestemming vragen om uw Persoonsgegevens voor een langere tijd te bewaren bijvoorbeeld indien u heeft aangegeven toekomstige financiering van Fiduciam niet uit te sluiten. Tevens kunnen we bij een (zakelijk) geschil of indien een gerechtelijke procedure of onderzoek aanhangig is gemaakt, uw Persoonsgegevens zonder uw toestemming langer bewaren dan de bovengenoemde periodes.

Welke Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Informatie verzamelen wij?

Vanaf ons eerste contact met u tot en met het verlenen van onze diensten aan u of het op andere wijze samenwerken met u, kunnen wij diverse gegevens (waaronder Persoonsgegevens) over u en/of het bedrijf waarvoor u optreedt verzamelen. We kunnen de volgende gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken:

   • Gegevens die u aan ons verstrekt. U geeft informatie over uzelf aan ons via onze klantenformulieren, telefonisch contact, e-mail, via het Internet, tijdens afspraken of op andere wijze. Hieronder vallen ook de gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich bij ons inschrijft. De door u verstrekte gegevens kunnen onder meer de volgende zaken bevatten: uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, nationaliteit, paspoort of ID-nummer en de vervaldatum daarvan, burgerlijke staat, fiscaal identificatienummer, gegevens over uw dienstbetrekking, bankgegevens, wachtwoorden, financiële informatie, bedrijfsinformatie, financieel inkomen, persoonlijke bezittingen en schulden, faillissementshistorie, gerechtelijke uitspraken, gevoelige informatie zoals medische gegevens, kredietgeschiedenis, referenties, kredietrapporten, track record en CV, ondernemingsplannen, projectbeschrijvingen, handelsresultaten, aandeelhouders, bestuurders, partners en economische eigenaren, correspondentie, etc.
   • Gegevens van derden. Wij kunnen informatie over u verkrijgen via derden zoals fraudepreventieorganisaties, kredietinstellingen, banken, overheden, belastingdiensten, werkgevers, referenties, curatoren, schuldadviseurs, opsporingsagenten, accountants, taxateurs, tussenpersonen en makelaars, consultants, commerciële databases, kiesregister, openbaar beschikbare informatiebronnen, andere kredietverstrekkers, etc.
   • Gegevens afkomstig uit technische bronnen. Wij kunnen informatie over u verkrijgen door web scrapen, algoritmische modellen, cookies en tracking (IP-adressen en clickstream data).
   • Gegevens die wij over u genereren, zoals betalingsgegevens, opiniestukken over uw kredietwaardigheid en uw risicoprofiel, contactgeschiedenis en monitoring van communicatie en activiteit op onze websites.

Cookies

Onze website gebruikt cookies om u en andere gebruikers van onze websites van elkaar te onderscheiden. Dit helpt ons om u een betere ervaring te bieden tijdens het bezoek aan onze websites en onze websites te optimaliseren. Door voortzetting van uw bezoek aan onze websites gaat u akkoord met ons cookiebeleid.

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat wij, indien u akkoord gaat, opslaan op uw browser of de harde schijf van uw computer. Cookies bevatten gegevens die worden overgezet op de harde schijf van uw computer.

Wij gebruiken de volgende cookies:

   • Strikt noodzakelijke operationele cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn om onze websites te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die het mogelijk maken voor u om in te loggen op beveiligde delen van onze websites.
   • Analytische cookies/prestatiecookies. Hiermee kunnen wij het aantal bezoekers herkennen en tellen en kunnen we zien hoe bezoekers zich op onze websites verplaatsen tijdens hun gebruik daarvan. Dit helpt ons de werking van onze sites te optimaliseren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat bezoekers op eenvoudige wijze vinden wat ze zoeken.
   • Deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze websites. Dit stelt ons in staat onze content voor u te personaliseren en uw voorkeuren te onthouden.
   • Targeting-cookies. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden, welke pagina’s u heeft bezocht en welke links door u zijn gevolgd. We gebruiken deze gegevens om ervoor te zorgen dat onze websites beter toegespitst zijn op uw interesses.

U kunt cookies blokkeren door uw browserinstellingen zodanig in te stellen dat u bepaalde (of alle) cookies kunt weigeren. Wij wijzen u erop dat het blokkeren van alle cookies (inclusief belangrijke cookies) tot gevolg kan hebben dat u onze websites of gedeeltes daarvan niet volledig kunt bezoeken.

Waarvoor gebruiken we uw Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Informatie?

Het doel waarvoor wij uw Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Informatie gebruiken is afhankelijk van uw relatie met ons. In de onderstaande (niet-uitputtende) lijst zijn de doeleinden vermeld waarvoor wij uw Persoonsgegevens en andere Vertrouwelijke Informatie gebruiken:

   • Contact- en communicatiedoeleinden;
   • Contractuele en wettelijke verplichtingen indien u met ons een Overeenkomst aangaat;
   • Voldoen aan toepasselijke wetgeving;
   • Contact met onze cliënten;
   • Beheer van zakelijke contacten;
   • Onze dienstverlening aan u;
   • Omgang met leveranciers, adviseurs en andere deskundigen;
   • Inzicht krijgen in uw financiële behoeften en interesses;
   • Beoordeling van uw leningsaanvraag en kredietprofiel;
   • Evaluatie van uw bedrijf;
   • Openen en aanhouden van rekeningen;
   • Handhaving van kredietvoorwaarden of opsporing in het geval van wanprestatie;
   • Naleving van regelgeving ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en anticorruptie wetgeving;
   • Naleving van goede “ken-uw-klant” beginselen;
   • Schulden overnemen, innen en beheren;
   • Opeising van schulden;
   • Invordering van onze fees of kosten;
   • Verrichten en ontvangen van betalingen;
   • Rekruterings- en selectiedoeleinden;
   • Ons personeel ondersteunen en beheren;
   • Toepassing van correcte roerende voorheffing;
   • Voorkoming van fraude en aanhouding en vervolging van daders;
   • Beoordeling en, in geval van niet-nakoming, uitwinning van uw persoonlijke garantie;
   • Beoordeling van uw zakelijke staat van dienst;
   • Beoordeling van uw aflossingscapaciteit van de lening;
   • Waardering van leningszekerheden;
   • Begrip van uw gehele financiële en zakelijke situatie, alsmede uw financiële verleden en reputatie;
   • Nemen van kredietbeslissingen;
   • Ons in staat te stellen om financiële transacties aan te gaan, waaronder hypothecaire leningen;
   • Interne administratie gerelateerd aan de diensten die wij u verschaffen;
   • Voor auditing-doeleinden;
   • Informeren van derden die ons financiering verschaffen ten behoeve van uw lening;
   • Informeren van verzekeringsmaatschappijen om een deel van het risico te dekken in verband met de diensten die wij u aanbieden;
   • Beslissen om al dan niet leningen op ons platform aan financieringspartners aan te bieden;
   • Vermindering van risico’s via kruisgewijze controles;
   • Beter begrip van uw financiële doelstellingen;
   • Beoordelen of potentiële partners in aanmerking komen voor deelname aan ons platform;
   • Verstrekking van leningsparticipaties aan onze financieringspartners;
   • Assistentie van financieringspartners met hun leningsparticipaties;
   • Statistische analyse;
   • Optimalisering van onze websites;
   • Afhandelen van klachten en informatieverzoeken;
   • Promotie van onze diensten;
   • Alle andere niet-expliciet vermelde doeleinden die verband houden met de bovengenoemde doeleinden.

Wettelijke basis

Wij mogen uw Persoonsgegevens opslaan en verwerken op basis van een van de volgende rechtmatige verwerkingsgronden:

   • De uitvoering en/of nakoming van een overeenkomst;
   • De voldoening van een wettelijke of regelgevende verplichting;
   • De behartiging van ons legitieme (of dat van een derde) belang;
   • De door u gegeven toestemming daartoe.

Wij verwerken uw Persoonsgegevens ter uitvoering en/of nakoming van een overeenkomst in het kader van, onder meer, een van de volgende doeleinden:

   • Het nakomen van contractuele afspraken met u, in het bijzonder de Overeenkomsten; De naleving van onze contractuele verplichtingen met onze financieringspartners in het kader van de standaarden vastgelegd door de Loan Market Association met betrekking tot leningsparticipaties;
   • Het tot stand brengen, uitoefenen of verdedigen van onze wettelijke rechten of in verband met een gerechtelijke procedure; en
   • Het nakomen van onze contractuele verplichtingen als kredietgever, zekerhedenagent en trustee.

Wij verwerken uw Persoonsgegevens ter voldoening van een van onze wettelijke verplichtingen in het kader van, onder meer, een van onze volgende verplichting:

   • Het voorkomen van witwassen;
   • Het bestrijden van terrorisme financiering;
   • Het tegengaan van omkoping en corruptie;
   • Het tegengaan van belastingontduiking;
   • Het rapporteren aan (regelgevende) autoriteiten en belastingdienst.

Indien wij uw Persoonsgegevens verwerken ter behartiging van ons legitieme belang, wordt dat gedaan ter behartiging van, onder meer, een van de volgende belangen:

   • Het voorkomen van fraude;
   • De naleving van ons beleid ten aanzien van risicobeheer, krediettoekenning, administratie van de leningen, en soortgelijke formele richt- en beleidslijnen;
   • Het rapporteren aan toezichtsorganen en belastingdiensten;
   • Het voeren van onze persoons- en contactadministratie.

Wij verwerken uw Persoonsgegevens op basis van uw toestemming daartoe in het kader van, onder meer, een van de volgende doeleinden:

   • Marketing;
   • Promotie en sales. 

Potentiële kredietnemers: fraudepreventie en uw aansprakelijkheid

Als potentiële kredietnemer dient u zich te realiseren dat het bewust verstrekken van valse informatie met als doel een lening te verkrijgen een strafbaar feit is.

Voordat wij u enige diensten verstrekken voeren wij controles uit ter voorkoming van fraude, witwassen, financiering van terrorisme en ter verificatie van uw identiteit. Voor deze controles moeten wij Persoonsgegevens verwerken.

Hiervoor dienen wij de Persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, wij van u hebben verzameld of wij hebben ontvangen van derden te gebruiken ter voorkoming van fraude en geldwitwassen en ter verificatie van uw identiteit. Indien gegevens worden verkregen van derden, zorgen wij ervoor dat de bron waar de gegevens afkomstig van zijn of de tussenpersoon via welke de gegevens worden verschaft te allen tijde aan u bekend kan worden gemaakt.

Voorbeelden van Persoonsgegevens die wij verwerken zijn uw naam, adres, geboortedatum, contactgegevens, financiële gegevens, belastinginformatie, werknemersgegevens en IP-adres.

Zowel fraudepreventieorganisaties als wij kunnen uw Persoonsgegevens verstrekken aan rechtsvervolgers ten behoeve van het opsporen, onderzoeken en voorkomen van misdaad.

We kunnen controleren of u vergelijkbare leningsaanvragen heeft gedaan als potentiële kredietnemer bij andere kredietverstrekkers. Bij een vermoeden van fraude kunnen we relevante details met deze kredietverstrekkers delen.

Informatie die we delen met fraudepreventieorganisaties kan worden opgevraagd en gebruikt door andere entiteiten (zoals kredietverstrekkers) om financiële of kredietgerelateerde beslissingen ten aanzien van u te maken.

Uw Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het toetsen ten opzichte van bestaande rekeningen bij andere kredietverstrekkers ter voorkoming en/of opsporing van fraude.

Fraudebestrijdingsorganisaties kunnen uw persoonsgegevens bewaren voor bepaalde tijd.

Indien wij of fraudebestrijdingsorganisaties hebben vastgesteld dat er een risico bestaat op fraude of witwassen, kunnen wij u onze diensten weigeren of diensten die wij reeds aan u verstrekken stopzetten.

Indien fraudepreventieorganisaties een rapportage van het door ons vastgestelde risico op fraude of witwassen opvragen en delen met andere entiteiten, kunnen u op basis daarvan diensten, financiering of werk geweigerd worden.

Wie heeft er verder toegang tot uw Persoonsgegevens en andere Vertrouwelijke Informatie?

In voorkomende gevallen moeten wij uw Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Informatie uitwisselen met derden:

   • Overheidsinstanties, inclusief de belastingdienst, en regelgevers op basis van wet- of regelgeving (zoals toezichthoudende instanties, rechtshandhavingsinstanties en rechtbanken);
   • Aan ons gelieerde bedrijven en onze dochterondernemingen;
   • Fraudepreventieorganisaties en -ondernemingen, kredietinformatiebureaus en -ondernemingen, verstrekkers van databanken ter bestrijding van het witwassen van geld en soortgelijke organisaties;
   • Onze zakelijke partners, externe dienstverleners en professionele onderaannemers zoals advocaten, taxateurs, accountants, auditors, verzekeringsagenten en -maatschappijen, software en IT-onderaannemers, incassobureaus, curatoren, bewindvoerders en professionele intermediairs.
   • onze financieringspartners, financieringsvehikels en banken.

Deze derden kunnen uw Persoonsgegevens en andere Vertrouwelijke Informatie bewaren. Wij verplichten dergelijke derden contractueel uw Persoonsgegevens en andere Vertrouwelijke Informatie te beschermen.

Indien u ons Persoonsgegevens over andere mensen heeft verschaft

Indien u gegevens verschaft over andere personen dan uzelf, bijvoorbeeld informatie over bestuurders, partners, leden, aandeelhouders of economisch eigenaren, dan bevestigt u daarmee dat u over hun toestemming beschikt om dergelijke gegevens aan ons te verstrekken, en dat zij de voorwaarden van dit Beleid hebben gelezen en begrepen en hiermee akkoord gaan, inclusief ons gebruik van deze gegevens.

Kwaliteitsborging en training

Wij streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit van de diensten die wij leveren aan onze cliënten. In dit kader kan het van tijd tot tijd noodzakelijk zijn dat wij de telefonische communicatie en e-mailcommunicatie tussen u en onze medewerkers controleren met het oog op kwaliteitsborg en training of voor andere door de wet toegestane doeleinden.

We zullen slechts communicatiecontroles uitvoeren in overeenstemming met toepasselijke wetgeving en waken te allen tijde over de vertrouwelijkheid van uw communicatie in overeenstemming met dit beleid. 

Internationale overdracht van Persoonsgegevens

Zoals hierboven beschreven zijn we, in het kader van onze dienstverlening aan u, van tijd tot tijd genoodzaakt om uw Persoonsgegevens over te dragen aan gelieerde bedrijven en derden die kantoor houden in gebieden buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Indien wij uw Persoonsgegevens doorgeven naar een ander land buiten de EER, zorgen wij ervoor dat deze Persoonsgegevens beschermd en doorgegeven worden in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen. Doorgiften buiten de EER kunnen op één van de volgende manieren worden gerealiseerd:

   • Het land waarnaar we de gegevens versturen is door de Europese Commissie goedgekeurd als een land dat een passend niveau van bescherming van Persoonsgegevens biedt;
   • De ontvanger heeft een contract ondertekend op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde “modelcontractbepalingen”, wat hem verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen;
   • Indien de ontvanger gevestigd is in de VS, kan hij een gecertificeerde deelnemer zijn aan de EU-US Privacy Shield-regeling; of
   • In andere gevallen kan de wet ons toestaan om uw Persoonsgegevens op een andere manier buiten de EER door te geven.

Hoe zorgen wij voor uw Persoonsgegevens en andere Vertrouwelijke Informatie

Wij maken gebruik van een reeks maatregelen om uw Persoonsgegevens veilig en beveiligd te houden. Deze maatregelen kunnen encryptie en andere vormen van beveiliging omvatten. Fiduciam vereist van zijn personeel en derden- onderaannemers dat zij voldoen aan de toepasselijke standaarden voor gegevensbescherming.

Onze medewerkers krijgen regelmatig training over gegevensbescherming en dienen zich te houden aan dit Beleid en onze Handleiding Gegevensbescherming. Onbevoegd gebruik of openbaarmaking van Persoonsgegevens of Vertrouwelijke Informatie door een medewerker kan leiden tot disciplinaire maatregelen.

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Informatie kunnen automatisch of handmatig verwerkt worden. Geautomatiseerde besluitvorming vindt uitsluitend plaats indien dit noodzakelijk is voor naleving door ons van onze contractuele verplichtingen, vanwege wettelijke redenen of indien u toestemming heeft verleend en dergelijke verwerking is toegestaan op basis van Unierecht of nationale wetten die op ons van toepassing zijn.

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen zoals vertrouwelijkheidsovereenkomsten met derden ingesteld om uw Persoonsgegevens en andere Vertrouwelijke Informatie te beschermen tegen ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik, onopzettelijk verlies, beschadiging of vernietiging.

Helaas is de overdracht van gegevens via het internet niet volkomen veilig. Hoewel wij ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw Persoonsgegevens die van of naar onze website worden verzonden niet garanderen; iedere overdracht is voor uw eigen risico.

Vragen, zorgen, klachten en uitoefening van uw rechten

Indien u vragen, zorgen of klachten heeft over dit Beleid, over de wijze waarop wij Persoonlijke gegevens en Vertrouwelijke Informatie verzamelen, opslaan en gebruiken, indien u meer informatie wenst te verkrijgen over de fraudepreventieorganisaties waar wij mee samenwerken, hoe gegevens in het bezit van fraudepreventieorganisaties gebruikt kunnen worden of om uw rechten uit te oefenen die in dit Beleid worden uiteengezet, kunt u een e-mail:

E-mail:            compliance@fiduciam.nl.

Post:               Emmastraat 49, 1213 AK Hilversum

Telefoon:       +31 (35) 303 1360

Fiduciam is niet genoodzaakt een functionaris voor gegevensbescherming te benoemen volgens artikel 37 van de AVG en heeft in plaats daarvan een Privacy Officer benoemd. De Privacy Officer van Fiduciam Nominees Ltd. (Dutch Branch) is verantwoordelijk voor alle vragen of klachten met betrekking tot persoonsgegevens. Onze Privacy Officer is het eerste aanspreekpunt voor toezichthoudende instanties, werknemers en klanten.

Wij zijn over het algemeen in staat om vragen of problemen met betrekking tot privacy snel en effectief op te lossen. Indien u niet tevreden bent met het antwoord of oplossing van onze Privacy Officer, kunt u contact opnemen met onze hoofdtoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland (klik hier) of de relevante toezichthouder in uw jurisdictie.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring of enig deel hiervan op enig moment te wijzigen; dergelijke wijzigingen worden bekendgemaakt op onze websites.

Mei 2022

Fiduciam biedt geen consumentenkrediet of gereguleerde hypotheken aan. Door het accepteren van deze voorwaarden bevestigt u dat u op zoek bent naar een bedrijfskrediet, een AFM geregistreerde tussenpersoon bent en / of bestaande klant bent. Door deze verklaring te accepteren erkent u dat de GebruikersvoorwaardenDisclaimer en het Privacybeleid van de website van toepassing zijn en accepteert u het gebruik van cookies op onze website om gebruikers te onderscheiden.