Introductie

Dit privacybeleid beschrijft hoe Fiduciam Nominees Limited, geregistreerd onder de Data Protection Act 2018 bij de Engelse “Information Commissioner’s Office” onder referentienummer ZA155195, en de Fiduciam Groep (“Fiduciam”, “wij”, “we”, “ons”, en “onze” (en andere soortgelijke bewoordingen)) persoonsgegevens en/of andere Vertrouwelijke Informatie verzamelen, opslaan en gebruiken, waaronder informatie over kredietnemers, borgstellers, makelaars, tussenpersonen, onderaannemers, investeerders, cliënten, relaties, leveranciers, werknemers en sollicitanten.  Indien de personen zoals hierboven vermeld rechtspersonen zijn, kunnen wij gegevens over hun bestuurders, aandeelhouders en andere uiteindelijke belanghebbenden verzamelen, opslaan en gebruiken.

Dit beleid dient als overkoepelend beleid dat van toepassing is op Fiduciam Nominees Limited en de Fiduciam Groep met betrekking tot de verwerking van gegevens door hen binnen hun financierings- en direct leningsactiviteiten, hetzij als gegevensbeheerders of -verwerkers en in aanvulling op enig ander potentieel beleid dat van toepassing is in een specifiek juridisch gebied waarin de Fiduciam Groep actief is.

Dit privacybeleid is een belangrijk document. Wij raden u aan het aandachtig te lezen en onze website regelmatig te raadplegen voor updates. Wanneer u ons een opdracht geeft, met ons samenwerkt of op andere wijze contact met ons opneemt, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met het in dit privacybeleid omschreven gebruik van uw Gegevens in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van dit privacybeleid.

Definities

“Fiduciam Groep” verwijst naar de volgende entiteiten:

   • Fiduciam Nominees Limited (Dutch Branch), met statutaire zetel te Parklaan 8, 3016, BB Rotterdam, Nederland en aangesteld door Fiduciam Nominees Limited als haar Europese vertegenwoordiger.
   • Fiduciam España S.L., met statutaire zetel te Calle José Abascal 41, 28003, Madrid, Spanje.
   • Fiduciam GmbH, met statutaire zetel te Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt am Main, geregistreerd bij het Amtsgericht, Frankfurt am Main onder HRB 114211, Duitsland.
   • Fiduciam Services Limited, met statutaire zetel te Josaron House, 5-7 John Prince’s Street, Londen, W1G 0JN, geregistreerd onder de Data Protection Act 2018 (Act) bij het Information Commissioner’s Office onder registratienummer ZA264098.
   • Fiduciam Limited, met statutaire zetel te Albert House, South Esplanade, St Peter Port, Guernsey, GY1 1AW, en geregistreerd onder de Data Protection (Bailiwick of Guernsey) Law, 2001 bij het Information Office van de Data Protection Commissioner onder registratienummer 50241.

“Gegevens” verwijst naar Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Informatie.

“Overeenkomst” verwijst naar een schriftelijk document waarin de voorwaarden uiteen worden gezet voor het aangaan van een verbintenis door/met een specifieke Fiduciam entiteit en waarin de te leveren diensten zijn beschreven, met inbegrip van maar niet beperkt tot een kredietovereenkomst, platformovereenkomst, (persoonlijke) borgtocht, geheimhoudingsovereenkomst, opdrachtbrief, zekerheidsdocument, arbeidsovereenkomst, etc. Vaststelling van eventuele aansprakelijkheid ten aanzien van de geleverde diensten kan alleen geschieden op basis van de bepalingen van een dergelijke Overeenkomst.

“Persoonsgegevens” betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon.

“U” en “uw” (en andere soortgelijke bewoordingen) verwijzen naar onze kredietnemers, garanten, makelaars, tussenpersonen, onderaannemers, investeerders, cliënten, relaties, leveranciers, financieringspartners, bestuurders, aandeelhouders en uiteindelijke belanghebbenden indien dit rechtspersonen betreffen, werknemers, sollicitanten en bezoekers van de website.

“Vertrouwelijke Informatie” verwijst naar alle niet-openbare gegevens met betrekking tot rechtspersonen, activa, financiële instrumenten, investeringen, activiteiten en Overeenkomsten en welke gegevens geen Persoonsgegevens zijn.

Onze beginselen

Wij zijn ons bewust van onze verplichtingen onder de Europese verordening “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG of ook wel “GDPR”) en zorgen er te allen tijde voor dat wij uw Persoonsgegevens verwerken conform de volgende beginselen:

   • Persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die rechtmatig en transparant is.
   • Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor de doeleinden waarvoor deze waren verzameld.
   • Persoonsgegevens in ons bezit zijn relevant en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
   • Persoonsgegevens worden op accurate wijze verwerkt en waar nodig bijgewerkt.
   • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan (naar ons redelijk oordeel) noodzakelijk is.
   • Gegevens worden voldoende beveiligd en beschermd tegen verlies, ongeoorloofde inzage of verwerking, en vernietiging of beschadiging.

Uw rechten

U kunt zich beroepen op een aantal rechten in verband met de Persoonsgegevens die wij over u bewaren. U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens:

   • Het recht op inzage van uw Persoonsgegevens;
   • Het recht om ons te verzoeken uw Persoonsgegevens te rectificeren, aan te vullen en bij te werken;
   • Het recht om informatie te verkrijgen met betrekking tot het bestaan en de verwerking van uw Persoonsgegevens en om geïnformeerd te worden over de inhoud en de oorsprong hiervan;
   • Het recht op het maken van bezwaar tegen verwerking van uw Persoonsgegevens, tenzij wij uw Persoonsgegevens verwerken op basis van een legitiem belang (en niet gewoon op basis van uw toestemming);
   • Het recht om ons te verzoeken uw Persoonsgegevens te wissen, tenzij wij uw Persoonsgegevens bewaren op basis van een legitiem belang (en niet gewoon op basis van uw toestemming);
   • Het recht van bezwaar tegen doorgifte van uw Persoonsgegevens door ons aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij er een legitiem belang is voor deze doorgifte;
   • Het recht om niet onderworpen te worden aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op automatische gegevensverwerking, waaronder profilering, dat een nadelige invloed zou kunnen hebben op uw situatie;
   • Daar waar u ons toestemming heeft verleend om Persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken; en
   • Het recht om een klacht in te dienen bij ons en bij de Commissaris voor Informatiebeheer (de Information Commissioner’s Office in Engeland) of de gegevensbeschermingsautoriteit van het land waarin u woont.

U dient er rekening mee te houden dat de bovengenoemde rechten in de volgende gevallen worden beperkt:

   • Indien uw Persoonsgegevens aan ons worden verstrekt door een derde-verwerkingsverantwoordelijke, kunnen wij deze gegevens mogelijk niet met u delen, rectificeren of wissen, en onder dergelijke omstandigheden zullen wij u doorverwijzen naar deze derde-verwerkingsverantwoordelijke;
   • Indien wij een legitiem belang hebben om uw Persoonsgegevens te bewaren, kunnen wij niet worden verplicht om te stoppen met verwerken en doorgeven, of deze Persoonsgegevens te wissen; en
   • Indien de uitoefening van één van de bovengenoemde rechten zou leiden tot een schending van wet- of regelgeving (bijvoorbeeld in het geval van bestrijding van witwassen).

Hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens?

Wij bewaren uw Persoonsgegevens voor zolang de doeleinden hiervoor bestaan, verlengd met een minimum of wettelijke periode zoals voorgeschreven door de toepasselijke wet- en regelgeving en richtlijnen van regelgevende instanties die van toepassing zijn op een jurisdictie waarin Fiduciam of de Fiduciam Groep actief is. Dit betekent dat wij vanaf de datum van inwerkingtreding van dit beleid zullen bewaren:

   • Persoonsgegevens met betrekking tot onze anti-witwas- en andere regelgevingsverplichtingen, die kunnen worden bewaard gedurende een periode van maximaal 10 jaar na de beëindiging van de zakelijke relatie;
   • Persoonsgegevens met betrekking tot een hypotheek of andere belangen in grond, vastgoed of andere activa gedurende een periode van 12 jaar na afloop van die hypotheek of dat belang of de beëindiging van een daarmee verband houdende vordering (afhankelijk van wat het langst is); en
   • Persoonsgegevens met betrekking tot een ander contract gedurende een periode van 6 jaar na beëindiging van het contract of de beëindiging van een daarmee verband houdende vordering (afhankelijk van wat het langst is).

Voordat uw Persoonsgegevens worden gewist, kunnen wij uw toestemming vragen om uw Persoonsgegevens voor een langere tijd te bewaren bijvoorbeeld indien u heeft aangegeven toekomstige financiering van Fiduciam niet uit te sluiten. Tevens kunnen we bij een (zakelijk) geschil of indien een gerechtelijke procedure of onderzoek aanhangig is gemaakt, uw Persoonsgegevens zonder uw toestemming langer bewaren dan de bovengenoemde periodes.

Welke Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Informatie verzamelen wij?

Vanaf ons eerste contact met u tot en met het verlenen van onze diensten aan u of het op andere wijze samenwerken met u, kunnen wij diverse gegevens (waaronder Persoonsgegevens) over u en/of het bedrijf waarvoor u optreedt verzamelen. We kunnen de volgende gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken:

   • Gegevens die u aan ons verstrekt. U geeft informatie over uzelf aan ons via onze klantenformulieren, telefonisch contact, e-mail, via het Internet, tijdens afspraken of op andere wijze. Hieronder vallen ook de gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich bij ons inschrijft. De door u verstrekte gegevens kunnen onder meer de volgende zaken bevatten: uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, nationaliteit, paspoort of ID-nummer en de vervaldatum daarvan, burgerlijke staat, fiscaal identificatienummer, gegevens over uw dienstbetrekking, bankgegevens, wachtwoorden, financiële informatie, bedrijfsinformatie, financieel inkomen, persoonlijke bezittingen en schulden, faillissementshistorie, gerechtelijke uitspraken, gevoelige informatie zoals medische gegevens, kredietgeschiedenis, referenties, kredietrapporten, track record en CV, ondernemingsplannen, projectbeschrijvingen, handelsresultaten, aandeelhouders, bestuurders, partners en economische eigenaren, correspondentie, etc.
   • Gegevens van derden. Wij kunnen informatie over u verkrijgen (=de redenen hiervoor zijn onder andere: het verifiëren van de juistheid van de informatie die u aan ons hebt verstrekt, om potentiële kredietrisico’s beter te kunnen beoordelen, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen zoals het voorkomen van witwaspraktijken of belastingontduiking, het voorkomen van fraude, het voldoen aan onze belastingrapportageverplichtingen en het bewaken van de prestaties van de lening) via derden zoals fraudepreventieorganisaties, kredietinstellingen, banken, overheden, belastingdiensten, werkgevers, referenties, curatoren, schuldadviseurs, opsporingsagenten, accountants, taxateurs, tussenpersonen en makelaars, consultants, commerciële databases, het openbaar beschikbare kiesregister, openbaar beschikbare informatiebronnen, andere kredietverstrekkers, etc.
   • Gegevens afkomstig uit technische bronnen. Wij kunnen informatie over u verkrijgen door web scrapen, algoritmische modellen, cookies en tracking (IP-adressen en clickstream data). Als u meer wilt weten over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, raadpleegt u ons Cookiebeleid hier.
   • Gegevens die wij over u genereren, zoals betalingsgegevens, opiniestukken over uw kredietwaardigheid en uw risicoprofiel, contactgeschiedenis en monitoring van communicatie en activiteit op onze websites.

Waarvoor gebruiken we uw Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Informatie?

Het doel waarvoor wij uw Gegevens gebruiken is afhankelijk van uw relatie met ons. In de onderstaande (niet-uitputtende) lijst zijn de doeleinden vermeld waarvoor wij uw Persoonsgegevens en andere Vertrouwelijke Informatie gebruiken, de belangrijkste categorieën van verwerkte Persoonsgegevens en de toepasselijke juridische bases.

DoeleindeCategorieën GegevensJuridische Basis
Contact- en communicatiedoeleinden en om onze zakelijke contacten te beheren.Identificatie- en contactgegevens.
  • Het nemen van precontractuele maatregelen en de uitvoering van een contract.
  • Ons gerechtvaardigd belang bij het onderhouden van een commerciële relatie met onze zakelijke contacten.
Om onze diensten te verlenen, wat het volgende kan inhouden:
  • het begrijpen van uw financiële behoeften en interesses;
  • het beoordelen van uw kredietaanvraag en kredietprofiel;
  • het beter begrijpen van uw financiële doelstellingen;
  • het evalueren van uw zakelijke staat van dienst;
  • het evalueren van uw vermogen om de lening af te lossen;
  • het evalueren van uw bedrijfsmodel;
  • het openen en onderhouden van rekeningen;
  • het evalueren van uw capaciteit om de lening af te lossen;
  • het beoordelen van uw garanties; en
  • het begrijpen van uw algemene financiële en zakelijke situatie, evenals uw kredietverleden en reputatie.
Identificatie-, contact-, financiële, zakelijke, lening-, leningzekerheids-, beleggingsportefeuillesamenstelling en transactiegegevens.
  • Uitvoering van een contract.
  • Nakoming van een wettelijke verplichting.
  • Ons gerechtvaardigd belang om de capaciteit van onze klanten te evalueren alvorens een lening goed te keuren.
Om te handelen met leveranciers, adviseurs, tussenpersonen en andere professionele deskundigen, om interne administratieve doeleinden te beheren die verband houden met de diensten die Fiduciam aan u aanbiedt, en om audits te kunnen uitvoeren. Identificatie-, contact-, financiële, zakelijke, lening-, effecten-, beleggingsportefeuillesamenstelling en transactiegegevens.
  • Uitvoering van een contract.
  • Nakoming van een wettelijke verplichting.
Om te voldoen aan onze wettelijke, regelgevende en interne verplichtingen, waaronder:
  • antiwitwas-, antiterrorismefinancierings- en antiomkopingsregelgeving;
  • “Know-your-customer”-onderzoek;
  • belasting-, rapportage- en (belasting)inhoudingsverplichtingen; en
  • verplichtingen om gegevens over leningen en prestaties van leningen te delen.
Identificatie-, contact-, financiële, zakelijke, lening-, veiligheids- en transactiegegevens.
  • Naleving van een wettelijke verplichting.
  • Ons legitieme belang om het bedrijf te beschermen tegen frauduleuze praktijken.
Om schulden te kopen, te innen en terug te vorderen, om de honoraria van Fiduciam te innen, om kosten te innen, om betalingen te doen en te ontvangen, om leningen te beheren, om leningbepalingen af te dwingen, om u op te sporen in geval van wanbetaling en om de zekerheden en/of uw persoonlijke garantie uit te winnen.Identificatie-, contact-, financiële, zakelijke, lening-, veiligheids- en transactiegegevens.
  • Uitvoering van een contract.
  • Ons rechtmatige belang bij het beheren van schulden, vergoedingen en kosten, het afdwingen van contractuele leningsvoorwaarden en het uitoefenen van rechten met betrekking tot beveiliging.
Fraude voorkomen en overtreders aanhouden en vervolgen.Identificatie-, contact-, financiële, lening-, veiligheids- en transactiegegevens.
  • Naleving van een wettelijke verplichting.
  • Ons legitieme belang om het bedrijf te beschermen tegen frauduleuze praktijken.
Om acceptatiebeslissingen te nemen over leningen en de waarde van alle zekerheden te bepalen; om ons in staat te stellen op te treden als opdrachtgever voor financiële transacties, waaronder hypothecaire leningen; en om kruiscontroles uit te voeren om risico's te beperken.Identificatie-, contact-, financiële, zakelijke, lening-, effecten-, beleggingsportefeuillesamenstelling en transactiegegevens.
  • Uitvoering van een contract.
  • Ons rechtmatig belang bij het evalueren van risico met betrekking tot het verstrekken van een lening, het uitwinningspotentieel in het geval van een tekortkoming of verzuim en de aard van de kredietnemer an/of sponsor.
Om onze financieringspartners in staat te stellen onze kredieten te financieren, wat het volgende kan inhouden:
  • het beoordelen of onze financieringspartners in aanmerking komen om deel te nemen aan ons platform;
  • het verstrekken van leningparticipaties aan onze financieringspartners;
  • het mogelijk maken van de beoordeling van kredietrisico en transactievoorwaarden door onze financieringspartners;
  • het voldoen aan de door de Engelse “Loan Market Association” opgelegde informatienormen met betrekking tot leningparticipaties; en
  • om financieringspartners te helpen met hun leningparticipaties.
Identificatie-, contact-, financiële, zakelijke, lening-, effecten-, beleggingsportefeuillesamenstelling en transactiegegevens.
  • De goedkeuring van precontractuele maatregelen.
  • Uitvoering van een contract.
Om derden in staat te stellen het beheer van leningen uit te voeren, ook op een standby-basis, wat het volgende kan inhouden:
  • het verstrekken van informatie over bepaalde investeerders en kredietnemers; en
  • het beschikbaar stellen van informatie over specifieke leningen.
Identificatie, financiële, zakelijke, lening-, effecten-, beleggingsportefeuillesamenstelling en transactiegegevens.
  • Uitvoering van een contract.
Om verzekeringen te verkrijgen, wat het volgende kan betreffen:
  • het verstrekken van informatie voor het verkrijgen van verzekeringspolissen; en
  • het informeren van de verzekeraars over mogelijke claims.
Identificatie, financiële, zakelijke, lening-, effecten-, beleggingsportefeuillesamenstelling en transactiegegevens.
  • Uitvoering van een contract.
  • Ons gerechtvaardigd belang bij het regelen en/of verkrijgen van de juiste verzekering.
Voor wervings- en selectiedoeleinden en om ons personeel te ondersteunen en te beheren.Identificatie-, contact-, nationale verzekerings-, fiscale, medische en academische gegevens.
  • Voldoen aan een wettelijke verplichting.
  • Uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
  • Ons legitieme belang om de integriteit en geschiktheid van personeel te waarborgen.
Voor statistische analyse en het verbeteren van onze website.Technische gegevens en online identifiers. Ons rechtmatig belang bij het analyseren van onze diensten om ze te verbeteren.
Klachten en vragen behandelen. Identification and contact DataIdentificatie- en contactgegevens
  • Uitvoering van een contract.
  • Ons gerechtvaardigd belang om klachten en vragen te behandelen.
Onze diensten promoten.ContactgegevensUw toestemming.

Wettelijke basis

Wij mogen uw Persoonsgegevens opslaan en verwerken op basis van een van de volgende rechtmatige verwerkingsgronden:

   • De uitvoering en/of nakoming van een overeenkomst;
   • De voldoening van een wettelijke of regelgevende verplichting;
   • De behartiging van ons legitieme (of dat van een derde) belang;
   • De door u gegeven toestemming daartoe.

Wij verwerken uw Persoonsgegevens ter uitvoering en/of nakoming van een overeenkomst in het kader van, onder meer, een van de volgende doeleinden:

   • Het nakomen van contractuele afspraken met u, in het bijzonder de Overeenkomsten;
   • De naleving van onze contractuele verplichtingen met onze financieringspartners in het kader van de standaarden vastgelegd door de Loan Market Association met betrekking tot leningsparticipaties;
   • Het tot stand brengen, uitoefenen of verdedigen van onze wettelijke rechten of in verband met een gerechtelijke procedure; en
   • Het nakomen van onze contractuele verplichtingen als kredietgever, zekerhedenagent en trustee.

Wij verwerken uw Persoonsgegevens ter voldoening van een van onze wettelijke verplichtingen in het kader van, onder meer, een van onze volgende verplichting:

   • Het voorkomen van witwassen;
   • Het bestrijden van terrorisme financiering;
   • Het tegengaan van omkoping en corruptie;
   • Het tegengaan van belastingontduiking;
   • Het rapporteren aan (regelgevende) autoriteiten en belastingdienst.

Indien wij uw Persoonsgegevens verwerken ter behartiging van ons legitieme belang, wordt dat gedaan ter behartiging van, onder meer, een van de volgende belangen:

   • Het voorkomen van fraude;
   • De naleving van ons beleid ten aanzien van risicobeheer, krediettoekenning, administratie van de leningen, en soortgelijke formele richt- en beleidslijnen;
   • Het rapporteren aan toezichtsorganen en belastingdiensten;
   • Het voeren van onze persoons- en contactadministratie.

Voor het verwerken van Persoonsgegevens op basis van onze legitieme belangen hebben we een beoordeling van legitieme belangen uitgevoerd om ervoor te zorgen dat onze belangen niet worden geschaad door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden. U kunt deze beoordeling aanvragen via de contactpersonen aan het einde van dit privacybeleid.

Wij verwerken uw Persoonsgegevens op basis van uw toestemming daartoe in het kader van, onder meer, een van de volgende doeleinden:

   • Marketing;
   • Promotie en sales. 

Potentiële kredietnemers: fraudepreventie en uw aansprakelijkheid

Als potentiële kredietnemer dient u zich te realiseren dat het bewust verstrekken van valse informatie met als doel een lening te verkrijgen een strafbaar feit is.

Voordat wij u enige diensten verstrekken voeren wij controles uit ter voorkoming van fraude, witwassen, financiering van terrorisme en ter verificatie van uw identiteit. Voor deze controles moeten wij Persoonsgegevens verwerken.

Hiervoor dienen wij de Persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, wij van u hebben verzameld of wij hebben ontvangen van derden te gebruiken ter voorkoming van fraude en geldwitwassen en ter verificatie van uw identiteit. Indien gegevens worden verkregen van derden, zorgen wij ervoor dat de bron waar de gegevens afkomstig van zijn of de tussenpersoon via welke de gegevens worden verschaft te allen tijde aan u bekend kan worden gemaakt.

Voorbeelden van Persoonsgegevens die wij verwerken zijn uw naam, adres, geboortedatum, contactgegevens, financiële gegevens, belastinginformatie, werknemersgegevens en IP-adres.

Zowel fraudepreventieorganisaties als wij kunnen uw Persoonsgegevens verstrekken aan rechtsvervolgers ten behoeve van het opsporen, onderzoeken en voorkomen van misdaad.

We kunnen controleren of u vergelijkbare leningsaanvragen heeft gedaan als potentiële kredietnemer bij andere kredietverstrekkers. Bij een vermoeden van fraude kunnen we relevante details met deze kredietverstrekkers delen.

Informatie die we delen met fraudepreventieorganisaties kan worden opgevraagd en gebruikt door andere entiteiten (zoals kredietverstrekkers) om financiële of kredietgerelateerde beslissingen ten aanzien van u te maken.

Uw Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het toetsen ten opzichte van bestaande rekeningen bij andere kredietverstrekkers ter voorkoming en/of opsporing van fraude.

Fraudebestrijdingsorganisaties kunnen uw persoonsgegevens bewaren voor bepaalde tijd.

Indien wij of fraudebestrijdingsorganisaties hebben vastgesteld dat er een risico bestaat op fraude of witwassen, kunnen wij u onze diensten weigeren of diensten die wij reeds aan u verstrekken stopzetten.

Indien fraudepreventieorganisaties een rapportage van het door ons vastgestelde risico op fraude of witwassen opvragen en delen met andere entiteiten, kunnen u op basis daarvan diensten, financiering of werk geweigerd worden.

Wie heeft er verder toegang tot uw Persoonsgegevens en andere Vertrouwelijke Informatie?

In voorkomende gevallen moeten wij uw Gegevens uitwisselen met derden:

   • Overheidsinstanties, inclusief de belastingdienst, en regelgevers op basis van wet- of regelgeving (zoals toezichthoudende instanties, rechtshandhavingsinstanties en rechtbanken);
   • Aan ons gelieerde bedrijven en onze dochterondernemingen voor het leveren van aanvullende diensten. Deze entiteiten treden op als gegevensverwerkers en passen gedocumenteerde instructies van de verwerkingsverantwoordelijke toe;
   • Fraudepreventieorganisaties en -ondernemingen, kredietinformatiebureaus en -ondernemingen, verstrekkers van databanken ter bestrijding van het witwassen van geld en soortgelijke organisaties;
   • Onze zakelijke partners, externe dienstverleners en professionele onderaannemers zoals advocaten, taxateurs, accountants, auditors, verzekeringsagenten en -maatschappijen, software en IT-onderaannemers, incassobureaus, curatoren, bewindvoerders en professionele intermediairs. Deze derden volgen gedocumenteerde instructies van de verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens;
   • onze financieringspartners, financieringsvehikels banken en hun dienstverleners en professionele onderaannemers.

Deze derden kunnen uw Persoonsgegevens en andere Vertrouwelijke Informatie bewaren. Wij verplichten dergelijke derden contractueel uw Persoonsgegevens en andere Vertrouwelijke Informatie te beschermen.

Indien u ons Persoonsgegevens over andere mensen heeft verschaft

Indien u gegevens verschaft over andere personen dan uzelf, bijvoorbeeld informatie over bestuurders, partners, leden, aandeelhouders of economisch eigenaren, dan bevestigt u daarmee dat u over hun toestemming beschikt om dergelijke gegevens aan ons te verstrekken, en dat zij de voorwaarden van dit beleid hebben gelezen en begrepen en hiermee akkoord gaan, inclusief ons gebruik van deze gegevens.

Kwaliteitsborging en training

Wij streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit van de diensten die wij leveren aan onze cliënten. In dit kader kan het van tijd tot tijd noodzakelijk zijn dat wij de telefonische communicatie en e-mailcommunicatie tussen u en onze medewerkers controleren met het oog op kwaliteitsborg en training of voor andere door de wet toegestane doeleinden.

We zullen slechts communicatiecontroles uitvoeren in overeenstemming met toepasselijke wetgeving en waken te allen tijde over de vertrouwelijkheid van uw communicatie in overeenstemming met dit beleid. 

Internationale overdracht van Persoonsgegevens

Zoals hierboven beschreven zijn we, in het kader van onze dienstverlening aan u, van tijd tot tijd genoodzaakt om uw Persoonsgegevens over te dragen aan gelieerde bedrijven en derden die kantoor houden in gebieden buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Indien wij uw Persoonsgegevens doorgeven naar een ander land buiten de EER, zorgen wij ervoor dat deze Persoonsgegevens beschermd en doorgegeven worden in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen. Doorgiften buiten de EER kunnen op één van de volgende manieren worden gerealiseerd:

   • Het land waarnaar we de gegevens versturen is door de Europese Commissie goedgekeurd als een land dat een passend niveau van bescherming van Persoonsgegevens biedt;
   • De ontvanger heeft een contract ondertekend op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde “standaardcontractbepalingen”, wat hem verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen;
   • Indien de ontvanger gevestigd is in de VS, kan hij een gecertificeerde deelnemer zijn aan de EU-US Privacy Shield-regeling; of
   • In andere gevallen kan de wet ons toestaan om uw Persoonsgegevens op een andere manier buiten de EER door te geven.

Hoe zorgen wij voor uw Persoonsgegevens en andere Vertrouwelijke Informatie

Wij maken gebruik van een reeks maatregelen om uw Persoonsgegevens veilig en beveiligd te houden. Deze maatregelen kunnen encryptie en andere vormen van beveiliging omvatten. Fiduciam vereist van zijn personeel en derden- onderaannemers dat zij voldoen aan de toepasselijke standaarden voor gegevensbescherming.

Onze medewerkers krijgen regelmatig training over gegevensbescherming en dienen zich te houden aan dit beleid en onze Handleiding Gegevensbescherming. Onbevoegd gebruik of openbaarmaking van Persoonsgegevens of Vertrouwelijke Informatie door een medewerker kan leiden tot disciplinaire maatregelen.

Gegevens kunnen automatisch of handmatig verwerkt worden. Geautomatiseerde besluitvorming vindt uitsluitend plaats indien dit noodzakelijk is voor naleving door ons van onze contractuele verplichtingen, vanwege wettelijke redenen of indien u toestemming heeft verleend en dergelijke verwerking is toegestaan op basis van Unierecht of nationale wetten die op ons van toepassing zijn.

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen zoals vertrouwelijkheidsovereenkomsten met derden ingesteld om uw Persoonsgegevens en andere Vertrouwelijke Informatie te beschermen tegen ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik, onopzettelijk verlies, beschadiging of vernietiging.

Helaas is de overdracht van gegevens via het internet niet volkomen veilig. Hoewel wij ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw Persoonsgegevens die van of naar onze website worden verzonden niet garanderen; iedere overdracht is voor uw eigen risico.

Vragen, zorgen, klachten en uitoefening van uw rechten

Indien u vragen, zorgen of klachten heeft over dit beleid, over de wijze waarop wij Persoonlijke gegevens en Vertrouwelijke Informatie verzamelen, opslaan en gebruiken, indien u meer informatie wenst te verkrijgen over de fraudepreventieorganisaties waar wij mee samenwerken, hoe gegevens in het bezit van fraudepreventieorganisaties gebruikt kunnen worden of om uw rechten uit te oefenen die in dit beleid worden uiteengezet, kunt u ons bereiken via:

E-mail:            info@fiduciam.nl

Post:               Parklaan 8, 3016 BB Rotterdam

Telefoon:       +31 (35) 799 4106

Fiduciam is niet genoodzaakt een functionaris voor gegevensbescherming te benoemen volgens artikel 37 van de AVG en heeft in plaats daarvan een Privacy Officer benoemd. De Privacy Officer van Fiduciam Nominees Limited (Dutch Branch) is verantwoordelijk voor alle vragen of klachten met betrekking tot persoonsgegevens. Onze Privacy Officer is het eerste aanspreekpunt voor toezichthoudende instanties, werknemers en klanten.

Wij zijn over het algemeen in staat om vragen of problemen met betrekking tot privacy snel en effectief op te lossen. Indien u niet tevreden bent met het antwoord of oplossing van onze Privacy Officer, kunt u contact opnemen met onze hoofdtoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland (klik hier) of de relevante toezichthouder in uw jurisdictie.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring of enig deel hiervan op enig moment te wijzigen; dergelijke wijzigingen worden bekendgemaakt op onze websites.

Januari 2024