Gebruiksvoorwaarden Fiduciam websites

Deze algemene voorwaarden (samen met de documenten waar deze algemene voorwaarden naar verwijzen) bevatten de voorwaarden waaronder de gebruiker (“u” of “uw”) als gastbezoeker of als geregistreerd gebruiker gebruik mag maken van onze website www.fiduciam.co.uk en de daaraan gekoppelde websites (“websites”). De gebruiker van deze site krijgt toegang, kan zich registreren en bestanden downloaden.

Door gebruik te maken van onze websites geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en zult naleven. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden dient u zich te onthouden van het gebruik van onze websites.

Andere toepasselijke voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van onze websites:

   • Ons privacybeleid, dat de voorwaarden bevat die van toepassing zijn op de verwerking van persoonlijke gegevens door ons die wij van u verzamelen of die u aan ons heeft verstrekt. Door onze websites te gebruiken geeft u expliciet toestemming voor het verwerken van de door u verstrekte gegevens (waaronder uw persoonsgegevens) door ons en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist en actueel zijn.
   • Ons cookiebeleid, zoals opgenomen in het privacybeleid, waarin het gebruik van cookies op onze websites uiteen is gezet.

Informatie over ons

www.fiduciam.co.uk en de daaraan gekoppelde websites zijn door Fiduciam Nominees Limited (“wij”, “ons” en “onze”) beheerde websites. Wij zijn een besloten vennootschap, geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 09672341 en in Nederland bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 66951496. Wij zijn statutair gevestigd te 29 Gloucester Place, Londen W1U 8HX, Verenigd Koninkrijk, tevens de locatie van ons hoofdkantoor.

Wij zijn geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk bij de Information Commissioner’s Office onder registratienummer ZA155195.

Wij zijn geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk bij de Financial Conduct Authority als een “Annex 1 Financial Institution” krachtens de Money Laundering Regulations 2007 (Referentie nummer: 724962).

Wijzigingen van deze voorwaarden

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door het wijzigen van deze webpagina. Omdat deze voorwaarden bindend zijn voor u, adviseren wij u om deze voorwaarden van tijd tot tijd te controleren op veranderingen.

Wijziging van onze websites

Wij kunnen te allen tijde onze websites actualiseren en de inhoud daarvan wijzigen. U dient er rekening mee te houden dat de inhoud van onze websites op enig moment verouderd kan zijn en dat wij niet verplicht zijn de inhoud te actualiseren dan wel te corrigeren.

We garanderen op geen enkele wijze dat onze websites en de inhoud daarvan vrij zijn van fouten of weglatingen.

Toegang tot onze websites

Onze websites zijn gratis toegankelijk.

We garanderen niet dat onze websites of de inhoud ervan altijd beschikbaar zijn of ononderbroken functioneren. Toegang tot onze websites is toegestaan op tijdelijke basis. We kunnen het gebruik van en toegang tot (een deel van) onze websites opschorten, intrekken, stoppen of wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor enige gevolgen indien onze websites om welke reden dan ook op enig moment of gedurende enige periode niet beschikbaar zijn.

U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen noodzakelijk voor uw toegang tot onze websites. Tevens is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle personen die zich via uw internetverbinding toegang tot onze websites verschaffen, op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden alsmede deze naleven.

Uw account en wachtwoord

Indien u kiest voor of wordt voorzien van een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of enige andere informatie als onderdeel van onze veiligheidsprocedure, dan dient u deze informatie vertrouwelijk te behandelen. U mag deze informatie niet doorgeven aan derden.

Wij zijn te allen tijde gerechtigd om iedere gebruikersidentificatiecode of ieder wachtwoord, hetzij door u gekozen dan wel door ons aan u verstrekt, op enig moment onbruikbaar te maken indien u naar onze mening tekort bent geschoten in de naleving van deze gebruiksvoorwaarden.

Als u weet of vermoedt dat iemand anders uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, dient u ons onmiddelijk te informeren via notice@fiduciam.co.uk

Downloads

U mag informatie of bestanden downloaden van onze websites op voorwaarde dat u ervoor zorgt dat de gedownloade documenten worden opgeslagen in een met een wachtwoord beschermde omgeving, dat deze worden verwijderd wanneer zij niet langer nodig zijn en dat u de intellectuele eigendomsrechten en verplichtingen inzake vertrouwelijkheid, zoals hieronder uiteengezet, respecteert.

U mag geen informatie of bestanden downloaden op hardware die wordt gedeeld met derden, onvoldoende beveiligd is of toegankelijk is voor derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar en/of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze websites, alsmede al het daarop gepubliceerde materiaal. Deze werken zijn beschermd door middel van auteurswetgeving en internationale verdragen. Al deze rechten worden voorbehouden.

U mag één afdruk maken en delen van webpagina’s van de websites downloaden voor persoonlijk gebruik en anderen binnen uw organisatie wijzen op materiaal dat op onze websites staat. U mag de afgedrukte of digitale kopieën van materiaal op onze websites niet wijzigen en u mag geen gebruik maken van illustraties, figuren, foto’s, video’s of andere audiomaterialen zonder de begeleidende tekst zoals weergegeven op onze websites.

Onze auteursrechten (en die van eventueel genoemde bijdragers op de website) op het materiaal op de websites dient altijd te worden erkend.

U bent niet gerechtigd om (delen van) materiaal van de websites te gebruiken voor commerciële doeleinden, zonder dat u hiervoor voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming heeft verkregen van ons of onze licentieverleners. Indien u materiaal van onze websites afdrukt, downloadt of kopieert in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, zal uw recht om onze websites te gebruiken per direct beëindigen en dient u, op ons verzoek, de gemaakte kopieën van de materialen te retourneren of te vernietigen.

Vertrouwelijkheid

Indien u geregistreerd bent en informatie heeft verkregen van het beveiligde gedeelte van onze websites, dient deze als strikt vertrouwelijk door u te worden behandeld. Dergelijke informatie mag alleen gebruikt worden ten behoeve van het aangaan van transacties op het platform en mag niet, geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, door u openbaar worden gemaakt aan enige derde. U mag dergelijke informatie openbaren aan uw medewerkers, advocaten en andere professionele adviseurs (indien van toepassing) ten behoeve van samenwerking met u en in verband met uw beslissing om te handelen op het platform. Dit op voorwaarde dat u begrijpt dat u verantwoordelijk bent voor hun gebruik en verwerking van deze informatie door hen en dat u passende vertrouwelijkheids- of gegevensbeschermingsovereenkomsten met hen heeft afgesloten.

Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet voor informatie die:

   • in uw wettige bezit was voordat deze bekend werd gemaakt [door ons], zonder beperkingen ten aanzien van vertrouwelijkheid;
   • door u zonder voorbehoud van een derde is verkregen, anders dan door schending van deze gebruiksvoorwaarden of schending van enige andere verplichting tot geheimhouding van u of de derde;
   • onafhankelijk van ons door u is ontwikkeld en niet is gebaseerd op informatie die u van ons heeft ontvangen; of
   • u verplicht bent bekend te maken op basis van toepasselijke wetgeving, op voorwaarde dat u ons, zo vroeg als redelijkerwijs mogelijk onder de gegeven omstandigheden, schriftelijk op de hoogte brengt van deze verplichting.

Slechts voor informatie-doeleinden bestemd

De inhoud van onze websites is slechts voor algemene informatiedoeleinden bestemd. De inhoud is niet bedoeld en mag niet beschouwd worden als advies. U dient professioneel en deskundig advies in te winnen voordat u actie onderneemt dan wel zich onthoudt van handelen op basis van de inhoud van onze websites. Hoewel wij er alles aan doen dat redelijkerwijs in onze macht is om de informatie op onze websites actueel te houden, doen wij geen beloftes en geven wij geen garanties, expliciet of impliciet, ten aanzien van de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de inhoud van onze websites.

Beperking van onze aansprakelijkheid

Niets in deze gebruiksvoorwaarden kan onze aansprakelijkheid beperken of uitsluiten met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid,fraude of een frauduleuze valse verklaring door ons, of een andere aansprakelijkheid die niet wettelijk uitgesloten dan wel beperkt kan worden onder Engels recht.

Voor zover wettelijk toegestaan wijzen we hierbij alle expliciete of impliciete voorwaarden, verklaringen, garanties en andere bepalingen die betrekking kunnen hebben op onze websites en de inhoud daarvan van de hand.

We zijn niet aansprakelijk jegens enige gebruiker voor een geleden verlies of opgelopen schade uit hoofde van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichting of anderszins, ook niet als dit kon worden voorzien, voortvloeiend uit of verband houdend met:

   • het gebruik van onze websites of het onvermogen deze te gebruiken; of
   • het gebruik van of zich baseren op gegevens die op onze websites staan.

Indien u een zakelijke gebruiker bent, dient u er rekening mee te houden dat wij niet aansprakelijk zijn voor:

   • winst- of omzetderving, zakelijk verlies of verlies van inkomsten;
   • bedrijfsstagnatie en onderbreking van de bedrijfsvoering;
   • verlies van verwachte besparingen;
   • verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of
   • enige indirecte schade of gevolgschade.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig(e) dataverlies of schade veroorzaakt door een virus, DDoS-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander bedrijfseigen materiaal besmet, doordat u gebruik maakt van onze websites of doordat u materiaal downloadt van onze websites dan wel een daaraan gekoppelde website. We dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites die naar ons gelinkt zijn. Dergelijke links houden geen goedkeuring door ons in van dergelijke websites. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies als gevolg van uw gebruik hiervan.

Virussen

We kunnen niet garanderen dat onze websites vrij zijn van computervirussen of programmafouten. U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw eigen informatietechnologie, computerprogramma’s en platforms om onze websites te kunnen bezoeken. U dient daarom uw eigen anti-virussoftware te gebruiken.

U mag geen misbruik maken van onze websites door de websites opzettelijk bloot te stellen aan virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander kwaadaardig materiaal  dat  technologisch schadelijk kan zijn. U mag geen pogingen doen om onbevoegd toegang te krijgen tot onze websites, de server waarop de websites zijn opgeslagen of enige server, computer of database die verbonden is met onze websites. U mag onze websites niet aanvallen met een DoS of DDoS.

Indien u deze bepaling overtreedt begaat u een overtreding onder het Wetboek van Strafrecht. Wij zullen van zodanige overtreding aangifte doen bij de bevoegde instanties en wij zullen met deze instanties samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In geval van een dergelijke overtreding zal uw recht tot gebruik van onze websites met onmiddellijk ingang beëindigd worden.

Naar onze websites linken

U bent gerechtigd een link naar onze homepage op te nemen op uw eigen website op voorwaarde dat u hiertoe onze voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming heeft verkregen. We behouden ons het recht voor dergelijke toestemming in te kunnen trekken zonder voorafgaande kennisgeving.

U mag geen link naar onze websites openbaren die op enige wijze verbondenheid met, goedkeuring of steun van ons suggereert die niet bestaat.

Indien u, anders dan hierboven uiteengezet, gebruik wilt maken van materiaal op onze websites, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Links en bronnen van derden op onze websites

Indien onze websites links naar andere websites en door derden ter beschikking gesteld materiaal bevatten, worden deze links uitsluitend ter informatie aan u aangeboden. Wij hebben geen controle over dergelijke websites en materialen van derden.

Platformovereenkomst en geheimhoudingsovereenkomst

Indien u een platformovereenkomst of een geheimhoudingsovereenkomst met Fiduciam heeft getekend, geldt dat, in geval van een conflict tussen de bepalingen van de bovengenoemde overeenkomsten en deze gebruiksvoorwaarden, de bepalingen van de bovengenoemde overeenkomsten voorrang hebben op deze gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden, het rechtsonderwerp daarvan en hun totstandkoming (met inbegrip van alle niet-contractuele geschillen of vorderingen) zijn onderworpen aan het Engelse recht. Door gebruik te maken van onze websites stemt u in met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales op enig conflict voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden.

September 2016